نوع خدمتتعدادقیمت (تومان)خرید
افزایش ویو ویدیو معمولی اینستاگرام100060000
افزایش ویو ویدیو معمولی اینستاگرام 2000110000
افزایش ویو ویدیو معمولی اینستاگرام 3000160000
افزایش ویو ویدیو معمولی اینستاگرام 4000210000
افزایش ویو ویدیو معمولی اینستاگرام 5000260000